جزییاتی از بودجه سال ۱۴۰۲؛ نرخ ارز ۲۳ هزار تومان / پیشنهاد حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی برای کارمندان دولت


تسنیم نوشت: براساس پیگیری‌های انجام شده کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در عین حال گفته شده که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712878/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84