جمع آوری جالب زباله ها از سطح اقیانوس! + فیلم

دوست‌داران محیط زیست با استفاده از روش جالبی زباله های انبار شده بر روی اقیانوس را جمع آوری کردند.

دوست‌داران محیط زیست با استفاده از روش جالبی زباله های انبار شده بر روی اقیانوس را جمع آوری کردند.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/686441-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85