جمع آوری جالب زباله ها از سطح اقیانوس! + فیلم

دوست‌داران محیط زیست با استفاده از روش جالبی زباله های انبار شده بر روی اقیانوس را جمع آوری کردند.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/686441-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

دوست‌داران محیط زیست با استفاده از روش جالبی زباله های انبار شده بر روی اقیانوس را جمع آوری کردند.