جنگ سگ های وحشی با گوزن + فیلم

سگ های وحشی آسیایی که جز گونه های در خطر انقراض هستند، در این ویدیو به گوزنی که در حال عبور از رودخانه است، حمله می کنند و حیوان بخت برگشته را گیر می اندازند. در نهایت دسته سگ های وحشی آسیایی، گوزن را از آب بیرون می کِشند و می کُشند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/686452-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85