جو بایدن دستش را برای سرود ملی هند روی قلبش گذاشت


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/722956-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA

جو بایدن دستش را برای سرود ملی هند روی قلبش گذاشت