حمله یک سارق به دختر جوان با چاقو برای نجات همکارش! + فیلم

در ویدیویی که در دنیای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، یک سارق با چاقو به فروشنده جوان حمله‌ور شد تا همکارش را نجات دهد. اقدامی که البته با هوشیاری یکی دیگر از فروشندگان ناکام ماند.
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/671599-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85