خانه ساختن زنبورها زیر سقف یک خانه! + فیلم

زنبورهای کارگر کندو خود را زیر سقف یک خانه ساختند و مزاحم ساکنان خانه شدند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/675369-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

زنبورهای کارگر کندو خود را زیر سقف یک خانه ساختند و مزاحم ساکنان خانه شدند.