خدا او را با اولیا خودش قرین رحمت الهی کند

به گزارش اقتصادآنلاین، رییس جمهور در جمع مردم رباط کریم گفت: خداوند ان شاءالله آقای رستم قاسمی را به حق خود و اولیا خودش قرین رحمت الهی کند.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/687002-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF