خودرو‌های برقی با یکبار شارژ، ۵۰۰ کیلومتر را طی می‌کنند


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/735670-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

وزیر صمت: خودرو‌های برقی با یکبار شارژ، ۵۰۰ کیلومتر را طی می‌کنند