خود می‌کشی و خود تعزیه می‌خوانی؛ در جنگ ارزی دست بانک مرکزی را خالی می‌کنند و به دیگران می‌گویند نئولیبرال!


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/720638-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84

به گزارش اقتصادآنلاین،این نماینده مجلس با انتقاد از فضاسازی‌ها و سخنان غیر کارشناسی تنها راه نجات اقتصاد را توسل به راهکارهای علمی و مطالعات پژوهشی می‌داند.

او معتقد است سیاست‌های تثبیت ارز اتفاقا باعث وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به دلار شده است.