داستان ناگفته مقاوم ترین ارز جهان؛ عاقبت غافلگیرکننده کانون بحران مالی ۱۹۹۸!

اما پایان این بحران مالی چگونه رقم خورد و کانون بحران به تکیه‌گاهی باثبات و درسی برای دیگر اقتصادهای نوظهور تبدیل شد؟


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/702546-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cبه گزارش اقتصادآنلاین، از اوایل سال ۱۹۹۸، تایلند در رادار جهانی محو شده بود، اما بات ثابت کرده که به طور غیرمعمولی مقاوم است و ارزش خود را در برابر دلار بهتر از هر بازار نوظهور دیگری در جهان و بهتر از همه ارزهای دیگر در کشورهای توسعه یافته حفظ کرده است.