دولت در قبال ایرانیان خارج از کشور خود را مسئول می داند

وی با بیان اینکه معتقدیم ایرانیان خارج از کشور دارای حقوقی هستند و دولت هم در قبال آنها تکالیفی دارد، به هموطنان ساکن خارج کشور تأکید کرد: نباید فرزندان شما و فرزندانِ فرزندان شما هویت ایرانی خود را از یاد ببرند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-120/706857-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

به گزارش اقتصاد آنلاین، «سید ابراهیم رئیسی» امروز چهارشنبه در نشست نوروزی ایرانیان خارج از کشور، حفظ هویت ایرانی را برای ایرانیان خارج از کشور امر بسیار مهمی دانست و گفت: نگاه ما به ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک شهروند ایرانی است.