دیگر باید نگران برنج هندی هم باشیم

خبری نگران کننده درباره برنج هندی

برنج می تواند به عنوان چالش بعدی تامین غذای جهان مطرح شود زیرا کاهش بارندگی در بخش های از هند باعث شده که سطح زیر کشت به کمترین میزان در سه سال گذشته کاهش پیدا کند.

در شرایطی که تورم در بخش مواد غذایی کشورها به خاطر اختلالات عرضه ناشی از جنگ اوکراین افزایش یافته کاهش سطح زیر کشت برنج در هند نگران کننده است.

بیشتر بخوانید:

۲۲۰ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1658490/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85