دیگر باید نگران برنج هندی هم باشیم

خبری نگران کننده درباره برنج هندی

۲۲۰ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1658490/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85در شرایطی که تورم در بخش مواد غذایی کشورها به خاطر اختلالات عرضه ناشی از جنگ اوکراین افزایش یافته کاهش سطح زیر کشت برنج در هند نگران کننده است.

برنج می تواند به عنوان چالش بعدی تامین غذای جهان مطرح شود زیرا کاهش بارندگی در بخش های از هند باعث شده که سطح زیر کشت به کمترین میزان در سه سال گذشته کاهش پیدا کند.

بیشتر بخوانید: