راه‌اندازی سامانه تشخیص کف دست در متروی پکن + فیلمراه‌اندازی سامانه تشخیص کف دست در متروی پکن + فیلم
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/718546-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85