راهکار بلند کردن اجسام سنگین چیست؟ + فیلماحمد فاتح متخصص طب سنتی در برنامه انارستان شبکه افق حضور پیدا کرد. او در این برنامه روشی را که برخی افراد برای بلند کردن اجسام سنگین استفاده می‌کنند، شرح داد.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/690197-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85