رشد ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۶ماهه اول ۱۴۰۱ / رشد کشاورزی همچنان منفی!

نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ١٤٠١رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٢,٢، گروه صنایع و معادن ٥.٠ درصد و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ١٤٠٠، رشد داشته است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/689651-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ٣٨٧٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ٣٣٢٦ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

این درحالی است که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت  ٣٧٤٥ هزار میلیارد ریال و بدون نفت  ٣٢١٧ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٤ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠١ دارد.