رشوه در جام جهانی؟!‌

انگشت اتهام پرداخت رشوه ۱۰۰ هزار دلاری گرفتن، توسط «نصرت»، آشپز معروف ترکیه‌ای به سمت اینفانتینو است.

فیفا اعلام کرده تحقیقاتی را برای برخورد با عاملان ورود این آشپز به مراسم پایان جام جهانی آغاز کرده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/690291-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C