روزنامه تعادل پیش‌بینی کرد؛ شغل مشاور املاکی از بین خواهد رفت

روزنامه تعادل نوشت: تعداد بنگاه‌های ملکی کشور که طی دو دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته بود، طی سال‌های آتی، کمتر و کمتر شود و مشاوران کنونی مجبور به فعالیت در سایر مشاغل شوند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1770217/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA

روزنامه تعادل پیش‌بینی کرد؛ شغل مشاور املاکی از بین خواهد رفت