ریزش ۱۰۰ میلیونی تومانی قیمت پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک صفر در بازار! + جدول قیمت کارکرده

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۷

۱۴,۰۰۰ کیلومتر

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.


قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸

۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲۴,۰۰۰ کیلومتر

۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کارکرد

۱۳۹۸

۱۳۹۶

قیمت (تومان)


۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر


۱۳۹۷

برند

۸۳,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

مدل(سال ساخت)

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

صفر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۷

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۳۲,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/721556-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87