سارق زورگیری که معترض جا زده شد! + فیلم

گفت‌‌و‌گو با شکات و مالباختگان سرقت‌های خشن «حسین-ج» که در آتش‌سوزی زندان اوین فوت کرد و رسانه‌های ضد انقلاب او را بازداشتی اغتشاشات اخیر معرفی کردند.
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/675267-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85