ساعاتی قبل؛ طرفداران مقتدا صدر در استخر کاخ ریاست جمهوری عراق + فیلم

نیروهای امنیتی عراق، با بیرون کردن هواداران جریان صدر از کاخ ریاست جمهوری، کنترل آن را به طور کامل در اختیار گرفتند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/664154-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

نیروهای امنیتی عراق، با بیرون کردن هواداران جریان صدر از کاخ ریاست جمهوری، کنترل آن را به طور کامل در اختیار گرفتند.