سری جدید باب اسفنجی؛ این قسمت زندان به سبک خرچنگبه گزارش اقتصادآنلاین، در سری جدید باب اسفنجی، پلانکتون به جرم شعارنویسی بازداشت می شود اما زندان ها پر شده است و خرچنگ رستوران را زندان می کند و….


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/687721-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%DA%86%D9%86%DA%AF