سهام‌داری قطعه‌سازان؛ یعنی تصمیم‌گیری آنها برای خودروسازان


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/735923-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86

سهام‌داری قطعه‌سازان؛ یعنی تصمیم‌گیری آنها برای خودروسازان