سود حذف دلار از اقتصادکشور بسیار کمتر از زیان آن است/ برای دلارزدایی چه باید کرد؟

برای این منظور نیز رفع موانع عمدتا غیراقتصادی سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد (اصلاحات بنیادی در طرف عرضه)، در کنار توسعه تجارت بین‌المللی که متمرکز بر یک یا چند محصول محدود نباشد و خارج کردن تدریجی ارز رانتی از جریان اقتصاد داخلی، شرط لازم است.

با تحقق این شروط، زمینه برای کنترل ناترازی‌ها مالی و غیرمالی و به دنبال آن نقدینگی (اصلاحات در طرف تقاضا) نیز فراهم خواهد شد.

23302


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1771455/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C