سیاست‌های اصل ۴۴ خوب است اما متاسفانه در دولت ها درست اجرا نشده است

رهبر معظم انقلاب: سیاست‌های اصل ۴۴ خوب است اما متاسفانه در دولت ها درست اجرا نشده است

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/698369-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA