شرکت ها به دنبال کارگر، کارگران بیکار؛ چرا؟

ترجمه و تدوین: شیما احمدی
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/674491-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%A7

به گزارش اقتصاد آنلاین، قبل از همه‌گیری کرونا عرضه و تقاضا در تعادل بودند و بازارها به درستی کار می‌کردند. اما در دوره همه‌گیری و تقریبا سه سال پس از آن، بسیاری از مشاغل مانند بازارهای خودرو، مسکن و بسیاری از موارد دیگر به حالت عادی خود بازنگشته‌اند.

اما چرا معادله قدیمی اقتصادی در مورد تعادل عرضه و تقاضا در حال حاضر به درستی کار نمی‌کند و چه راه‌حلی می‌توان برای حل این مشکل در نظر گرفت؟

رکود مسکن، قیمت‌های بالاتر خودروهای دست دوم نسبت به خودروهای نو و بازار کار دو برابر فرصت‌های شغلی نسبت به افراد بیکار، همگی نشان دهنده این است که همه چیز به خوبی کار نمی‌کند.