شعرخوانی زن افغان تبار پارلمان استرالیا از سعدی شیرازی + فیلم

شعرخوانی فاطمه پیمان، نماینده افغان‌تبار پارلمان استرالیا از سعدی شیرازی را ببینید.

به گزارش اقتصادآنلاین، شعرخوانی فاطمه پیمان، نماینده افغان‌تبار پارلمان استرالیا از سعدی شیرازی را ببینید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/666573-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85