شمشیر دو لبه سرمایه داری؛ دست نامرئی حلال همه مشکلات است؟

ترجمه و تدوین: شیما احمدی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/685932-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

و اگر اینطور است، آیا می‌توانیم سرمایه‌داری را اصلاح کنیم یا باید سیستم را خراب کنیم و یک سیستم جدید از ابتدا بسازیم؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، اما مردم به طور فزاینده‌ای نگران تهدیدهایی هستند که امروز با آن مواجه هستیم، مانند تغییرات آب و هوایی و افزایش نابرابری که معتقدند توسط یک سیستم اقتصادی سرمایه داری قابل حل نیست.