شمشیر دو لبه سرمایه داری؛ دست نامرئی حلال همه مشکلات است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، اما مردم به طور فزاینده‌ای نگران تهدیدهایی هستند که امروز با آن مواجه هستیم، مانند تغییرات آب و هوایی و افزایش نابرابری که معتقدند توسط یک سیستم اقتصادی سرمایه داری قابل حل نیست.

ترجمه و تدوین: شیما احمدی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/685932-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AAو اگر اینطور است، آیا می‌توانیم سرمایه‌داری را اصلاح کنیم یا باید سیستم را خراب کنیم و یک سیستم جدید از ابتدا بسازیم؟