شهرها برابرتر و روستاها اندکی نابرابرتر شدند

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس جدیدترین گزارش طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ضریب جینی سالانه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ به عدد ۰.۳۷۵۷ رسید. این عدد در سال ۱۳۹۹ برابر ۰.۳۸۳۵ بود. 

این ضریب برای خانوارهای روستایی نیز در حالی که در سال ۱۳۹۹ برابر ۰.۳۵۹۰ بود، در سال ۱۴۰۰ با افزایش اندک به ۰.۳۵۹۴ رسید. 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/660896-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

گزارش جدید مرکز آمار نشان می دهد نابرابری درآمد در میان خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل کاهش یافته است.