شکایت ایران از کره جنوبی برای دریافت خسارت پول‌های بلوکه شده ادامه داردشکایت ایران از کره جنوبی برای دریافت خسارت بلوکه ماندن منابع ارزی کشورمان ادامه خواهد داشت.


منبع: https://tn.ai/2956919