صادرات ژیان تولید ایران در سال ۱۳۵۰ به ابوظبی/عکس


عصر تاریخ نوشت:در این خبر عکسی از خودروهای ژیان تولیدی در سال ۱۳۵۰ را می بنید که مستقیم از گمرک خرمشهر به شیخ نشین ابوظبی صادر می شد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1669026/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3