عوارض صادراتی سیب زمینی ۷۰ درصد شد / قیمت‌کاهش می‌یابد؟

بیشتر بخوانید:

حدود سه ماه پیش بود که دولت عوارض صادراتی سیب‌زمینی را در راستای افزایش صادرات کاهش داد و به ۱۲ درصد رساند، سیاستی که به تدریج بازار داخل را بهم زد و با افزایش قیمت این محصول این وزارتخانه مجدد عوارض صادرات سیب‌زمینی را افزایش داد.

پیش از این نیز به منظور کنترل بازار وزارت جهادکشاورزی عوارض صادرات پیاز کرد را به ۱۰۰ درصد رساند تا به این طریق زمینه کنترل بازار داخل فراهم شود.

براساس این بخشنامه، عوارض صادراتی سیب زمینی از ١٢ درصد به ٧٠ درصد ارزش پایه صادراتی و با تایید سیستمی توسط نماینده وزارت جهادکشاورزی صورت خواهد گرفت. علاوه بر عوارض ۷۰ درصدی ارزش پایه صادراتی سیب‌زمینی، اخذ عوارض نیم درصد آب مجازی نیز همچنان الزامی خواهد بود.

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1721033/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF