عکس | افزایش قیمت نان تکذیب شد!


گزارش روزنامه اطلاعات از قیمت انواع نان در فروردین ۱۳۷۲ را مشاهده کنید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1748538/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF