فرار از تله مرگ در دره یخی! + فیلم

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/690864-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

البته انها ابزار و لوازم ایمنی در اختیار داشتند اما در هر صورت اقدامی ناایمن انجام دادند.

چند کوهنورد با شیوه ای پرخطر تلاش کردند تا یک دره یخی را پشت سر بگذارند.