فرودگاه نجف ۵.۵ میلیون به ازای هر زائر از دولت ایران می‌گیرد! / دریافت هزینه اضافی برای ویلچر!

فرودگاه نجف ۵.۵ میلیون به ازای هر زائر از دولت ایران می‌گیرد! / دریافت هزینه اضافی برای ویلچر!منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/732815-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1