فوری؛ فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۵واحد درصد افزایش داد / سیگنال افزایش نرخ بهره بیش از پیش بینی ها

به گزارش اقتصادآنلاین، فدرال رزرو سرعت افزایش سریع نرخ بهره خود را کاهش داد و در عین حال نشان داد که هزینه های استقراض که اکنون بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷ است، بیش از آنچه سرمایه گذاران پیش بینی می کنند افزایش خواهد یافت.

زیرا بانک مرکزی به دنبال اطمینان از کاهش تورم است. کمیته بازار آزاد فدرال نرخ معیار خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به محدوده هدف ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد رساند.

بر اساس میانه پیش‌بینی سیاستگذاران نرخ‌ها در سال آینده قبل از کاهش به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ با ۵.۱درصد به پایان می‌رسد؛ سطحی بالاتر از آنچه قبلاً نشان داده شده بود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/688535-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7