فوری / دیپلمات رژیم صهیونیستی از صحن سازمان ملل اخراج شدفوری / دیپلمات رژیم صهیونیستی از صحن سازمان ملل اخراج شدمنبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/735827-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF