فیلم جالب از لحظه ارسال اولین پست با پهپاد در جهان + فیلم

 در این سرویس از پهپاد Speedbird Aero DLV-2 استفاده شده است که می‌تواند نامه‌ها و بسته‌هایی با حداکثر وزن 6 کیلوگرم را به کارکنان پست این جزایر تحویل بدهد و سپس محموله‌ها به روش معمول تحویل افراد داده می‌شود.

 در ویدیو بالا می‌توانید پرواز این پهپاد و همچنین تحویل محموله‌ها توسط آن را مشاهده کنید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/732105-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85