قرارداد 56 هزار واحد خودمالکی نهضت ملی مسکن امضا شدعضو هیئت مدیره بانک مسکن از امضای قرارداد خودمالکی 56 هزار واحد نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای این طرح تاکنون خبر داد.


منبع: https://tn.ai/2800460