قیمت جدید نمایندگی خودروهای پرطرفدار چینی اعلام شد + فروردین ۱۴۰۲

آریزو ۵T IE

۱۴۰۲ | مدیران خودرو

صفر (قیمت نمایندگی

۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۵T IE

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر (قیمت نمایندگی)

۸۷۷,۳۰۰,۰۰۰


تیگو ۷ IE

۱۴۰۲ | مدیران خودرو

صفر (قیمت نمایندگی)

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۵T IE

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۵T IE

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۵T TE

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۵T TE

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۶ اکسلنت

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۶ اکسلنت

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۶ اکسلنت

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰


تیگو ۵ IE

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰


تیگو ۵ IE

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰


تیگو ۷ IE

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر (قیمت نمایندگی)

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰


تیگو ۷ IE

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰


تیگو ۷ IE

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰


تیگو ۷ IE

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: بامامنبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-75/708781-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86