قیمت جدید گوشت اعلام شد/ جزییات تغییر قیمت

۳۷۰.۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۳۸۵,۰۰۰

قیمت واحد کیلوگرم (تومان)

ران کامل ممتاز گوسفندی

۴۴۰,۰۰۰

قیمت انواع گوشت قرمز در شانزدهم شهریور ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

ماهیچه گوساله

سردست گوسفندی

۳۹۰,۰۰۰

گردن گوساله

۱۹۰,۰۰۰

۲۲۰۲۲۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1810688/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

شقه لاشه گوسفندی

۳۹۵,۰۰۰

قلم گوساله

۱۲۵,۰۰۰

گردن گوسفندی

۲۹۰,۰۰۰

نام محصول

نیم شقه سردست گوسفند

سر دست پاک کرده گوساله

۲۹۰,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۴۲۵,۰۰۰

راسته با استخوان گوسفندی

۳۵۰,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۹۵,۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۲۸۰.۰۰۰

۳۸۰.۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۳۸۰,۰۰۰