قیمت خانه کلنگی در نقاط مختلف تهران/ جدولمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1677102/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84