قیمت رهن کامل آپارتمان در منطقه 5 تهران


روزنامه دنیای اقتصاد ، نرح رهن خانه در منطقه 5 را منتشر گرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1669351/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-5-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86