قیمت روز گوشت قرمز / سر دست پاک کرده گوساله چند؟

راسته با استخوان گوسفندی

۱۶۹,۰۰۰

گردن گوسفندی

۱۳۵,۰۰۰

قلوگاه گوساله

۱۴۷,۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۶۲,۰۰۰

قیمت واحد کیلوگرم (تومان)

دمبالیچه گوسفندی

۸۹,۰۰۰

سر دست پاک کرده گوساله

۱۶۷,۰۰۰

۱۵۸.۰۰۰

بیشتر بخوانید:

۱۶۵.۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

قلم گوساله

۱۶,۰۰۰

ماهیچه گوساله

سردست گوسفندی

۱۳۱,۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۱۴۹,۰۰۰

قیمت انواع گوشت قرمز در بیست و سوم مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

ران پاک کرده گوساله

۱۸۶,۰۰۰

گردن گوساله

۱۳۲,۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۱۸۵,۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۷۸,۰۰۰

۲۷۱ ۲۵۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1683913/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF

نام محصول