قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران در مرز ۸۵میلیون تومان!

در تیر ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد۴۵.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خریداران باید برای خرید یک واحد مسکونی مشخص در شهر تهران نسبت به تیر ماه ١٤٠٠، به طور متوسط ۴۵.۲ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل ۹.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ براساس گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در تیرماه ۱۴۰۱، در تهران به متری ۴۴میلیون و ۸۴۱هزار تومان رسید؛ این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه گذشته، ۴۱میلیون و ۸۰۹هزار تومان بوده است.

قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران در مرز ۸۵میلیون تومان!2

افزایش تورم نقطه به نقطه

در تیر ماه ۱۴۰۱، تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، ۸.۲درصد بوده است؛ تورم ماهانه تیر ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۲واحد درصد افزایش داشته است.

قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران در مرز ۸۵میلیون تومان!3

متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران در مرز ۸۵میلیون تومان!4


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-10/657185-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

در تیــر مــاه ١٤٠١ عــدد شــاخص قیمــت آپارتمــانهــای مســکونی شــهر تهــران بــه عــدد ۱۵۱.۹رســیده اســت (شاخص قیمت فروردین ١٤٠٠=١٠٠) کــه نســبت بــه مــاه قبــل ۸.۳ درصد افزایش داشته است

قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران در مرز ۸۵میلیون تومان!1

افزایش تورم ماهانه

در این ماه منطقه ١ با متوسط قیمت ۸۴میلیون و ۵۲۲هزار تومان بیشترین و منطقه ١٧ با متوسط قیمت ۲۲میلیون و ۸۹۰هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.