قیمت چانگان صفر در نمایندگی‌ها چقدر است؟ + جدول قیمت صفر و کارکرده

۱۳۹۵

۱۳۹۸

کارکرد (کیلومتر)

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۲۰۲۳

صفر(نمایندگی)

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۷

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۹۰,۰۰۰ کیلومتر

۲۷,۰۰۰ کیلومتر

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۵

۲۰۲۳

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۸۲,۸۶۲,۰۰۰


۱,۱۱۴,۴۱۹,۰۰۰


قیمت بازار انواع خودرو چانگان


صفر

قیمت (تومان)


چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۹۲,۰۰۰ کیلومتر

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: باما

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/722722-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

نوع خودرو

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.


۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

مدل(سال ساخت)

صفر(نمایندگی)

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۵

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰