لحظه انفجار سیلندر گاز در جایگاه سوخت + فیلم

ویدیویی وحشتناک از لحظه ترکیدن سیلندر گاز Nexia-۳ در یک جایگاه سوخت را ببینید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/703960-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85