متهمان تورم خرداد در خانه فقرا و مرفه‌ترها؛ خوراکی‌ها و مسکن

مرکز آمار تورم ماهانه خرداد را ۲.۰۳ درصد اعلام کرد، در همین راستا در بین دهک‌های جامعه، بیشترین میزان تورم مربوط به دهک چهار و پنجم جامعه بوده که به ترتیب معادل ۲.۳۲ و ۲.۳ درصد بوده است؛ همچنین کمترین میزان تورم در خرداد مربوط به دهک دهم بوده که معادل ۱.۳۵ درصد بوده است.

توزیع تورم حمل و نقل و پوشاک در دهک ها

سهم بخش‌های مختلف سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد که در مجموع در تمام دهک‌های جامعه بیشترین سهم از تورم ماهانه در خرداد ماه به بخش‌های مسکن، خوراکی و درمان اختصاص دارد. اما ترتیب این سه بخش در میان دهک‌ها با تفاوت‌هایی همراه است.

در دهک‌های پایین جامعه به طور عمده بخش خوراکی‌ها بیشترین سهم را از تورم ماهانه خرداد به خود اختصاص داده در حالی که در دهک‌های بالایی جامعه، بیشترین سهم مربوط به مسکن است.

نکته قابل تامل دیگر این است که در سومین ماه سال ۱۴۰۲ دهک‌های پایین، بعد از خوراکی‌، مسکن و درمان، این بخش حمل و نقل است که بر تورم آنها تاثیر داشته، در حالی که در دهک‌های بالایی بخش پوشاک است که تاثیرگذارتر بوده است.

به نظر می‌رسد میزان درآمد دهک‌های پایین جامعه باعث شده خانوارها بخش کمتری از سبد مصرفی خود را به بخش پوشاک اختصاص دهند و بیشتر در راستای تامین هزینه‌های حمل و نقل آنها به کار گرفته شده است. این در حالی است که افت قیمت در خرید وسایل نقلیه در این مقطع تورم ثبت شده در دهک پردرآمدتر را کاهش داده است.

در دهک‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم بیشترین سهم از تورم ماهانه خرداد را بخش خوراکی‌ها به خود اختصاص داده و مسکن و درمان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آمارهای خرداد ماه امسال نسان می‌دهد، تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از ناحیه بخش خوراکی‌ها بوده در حالی که در دهک‌های بالایی این مساله در بخش مسکن نمود پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:

۲۲۰۲۲۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1782979/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

در مقابل، در دهک‌های ششم تا دهم این مسکن است که بیشترین سهم تورم را به خود اختصاص داده است. در این دهک‌ها خوراکی و بهداشت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.