محل سکونت شما زمان مردنتان را مشخص می کند؟

ترجمه‌ای از: econimate


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/701860-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFاین مقاله به بررسی این اختلاف در شرایط جابجایی در مقیاس بزرگ ناشی از طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ می‌پردازد که در پی این طوفان حدود ۱ میلیون نفر آواره شدند و بسیاری دیگر هرگز به مناطق آسیب دیده بازنگشتند.

اما موقعیت جغرافیایی تا چه اندازه بر امید به زندگی تأثیر علّی دارد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، شواهد زیادی نشان داده است که موقعیت جغرافیایی تأثیر علی بر نتایج اقتصادی دارد؛ به عنوان مثال محل زندگی یا رشد افراد بر سطح تحصیلات و درآمد آنها تأثیرگذار است.

اما بسیاری از کارشناسان بر سر اینکه این امر تا چه حد منجر به پیامدهای سلامتی و به ویژه امید به زندگی می‌شود، با یکدیگر اختلاف دارند.