مخالفت سازمان تعزیرات با ورود به پرونده های تخلف مدارس + فیلم

مخالفت سازمان تعزیرات با ورود به پرونده های تخلف مدارس + فیلم
فقط با احراز هویت، 100,000 شیبا از اکسکوینو پاداش بگیر!منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/722322-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85