مردی که رکورد زد ؛ شکستن ۱۴۸ نارگیل با فقط یک دست! + فیلممرد آلمانی با استفاده از دست ۱۴۸ نارگیل را در یک دقیقه شکست. او تنوانست رکورددار گینس برای شکستن ۱۴۸ نارگیل با دست در یک دقیقه شود.

مرد آلمانی با استفاده از دست ۱۴۸ نارگیل را در یک دقیقه شکست. او تنوانست رکورددار گینس برای شکستن ۱۴۸ نارگیل با دست در یک دقیقه شود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/679703-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85